Общи условия

Платформата www.desisunivers.com е собственост на Десислава Неделчева.

Настоящите общи условия представляват правно съглашение между Вас лично и Desi´s Univers 

 1. ПРЕДМЕТ И ПРАВНО ЗНАЧЕНИЕ

Чл. 1 (1) Настоящите Общи условия са приети от Desis Univers (наричано подолу самоДоставчик”) на основание чл. 16 от Закона за задълженията и договорите и чл. 298 от Търговския закон и уреждат:
условията за ползване на уебсайта https://desisunivers.com (наричан подолу самоСайт”) от Ползвателите на предлаганите от него стоки/услуги;
условията, реда и начина за сключване на договори за покупкопродажба между Доставчика и Ползвателите на Сайта;
правата и задълженията на Доставчика и на съответните Ползватели по сключените помежду им договори за покупкопродажба, включително, сроковете и начините за доставка на поръчаните стоки/услуги, тяхното плащане и получаване, условията и реда за предявяване на рекламации и връщане на закупени стоки/услуги.
(2) Приемането на настоящите Общи условия от Ползвателите на Сайта е задължително условие за сключването на договор за покупкопродажба между Доставчика и съответния Ползвател и за извършването на доставка на поръчаните стоки/услуги.
(3) Доставчикът има право, но не е задължен да влиза в правоотношения и да извършва доставки спрямо Ползватели, които не са приели настоящите Общи условия.
(4) Приемането на настоящите Общи условия от Ползвателите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) “ Запознах се с политика на поверителност и Общите условия ” в рамките на процедурата по регистрация или на подаване на поръчка от Ползвател със статут нанерегистриран клиентна Сайта и след като Ползвателят е въвел изискваните от тези процедури лични данни.
(5) С приемането на общите условия, Ползвателят декларира, че е запознат с условията на предоставената услуга и ги приема. С приемането на общите условия, Ползвателят декларира също, че приема на собствена отговорност възможните резултати от обучението, курса, семинара.
(6) Общите условия са публикувани на видно място на Сайта и са достояние на всеки посетител.
(7) Публикуването на стоки/услуги на Сайта се счита за публична покана за отправяне на съответно предложение до Доставчика за сключване на договор за покупкопродажба по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон.
(8) Маркирането на полето (чекбокса) “ Запознах се с политика на поверителност и Общите условия” в рамките на процедурата по регистрация или на подаване на поръчка от Ползвател със статут нанерегистриран клиентна Сайта създава необорима презумпция, че: (а) Ползвателят се е запознал с Общите условия, преди да ги приеме и че приема същите. С маркирането на полето (чекбокса) “ Запознах се с политика на поверителност и Общите условия.” Ползвателят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.
Ползвателят е отправил предложение (оферта) за сключване на договор/договори за покупкопродажба от разстояние (В случай, че Ползвателят има качеството напотребителпо смисъла на Закона за защита на потребителите)

ІІ. ДАННИ ЗА Desi´s Univers 

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: Desi´s Univers 
 2. Седалище и адрес на управление: Дания , Финландсгаде 48,  гр. Икаст 7430
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: info@desisunivers.com

 4. Данни за кореспонденция: Дания  ул. Финландсгаде 48  7430 гр. Икаст

тел. 0045 217845756 и емаил- info@desisunivers.com 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА САЙТА

Чл. 3. Сайтът e електронен магазин, достъпен в Интернет на адрес https://desisunivers.com , чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупкопродажба и доставка на предлаганите на Сайта стоки/услуги, включително следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на Сайта и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2.Да преглеждат стоки/услугите, техните характеристики, цени и условия за доставка;
3. Да сключват договори за покупкопродажба и доставка на стоки/услугите, предлагани от Сайта;
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори със Сайта съгласно поддържаните от Сайта електронни средства за разплащане.
При заплащане от страна на Потребителя на цената на поръчана от онлайн магазина стока/услуга с един следните способи: • Visa Cart • Master Cart • Банков превод • Плащане на каса Валутата на плащанията с банкова карта е датски крони (DKK), Потребителят е длъжен да се запознае и съгласи с Общите условия за използване на услуги за електронни разплащания през Интернет страницата, които са достъпни на адрес: www.desisunivers.com/obshti-uslovia
Приемането на Общите условия за използване на услуги за електронни разплащания през Интернет страницата от Ползвателите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) “Запознах се с  политика на поверителност и Общите условия”, с което Ползвателят декларира, че е запознат с тях и ги приема.
5. Да получават информация за нови стоки/услуги, предлагани от Сайта;
6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори със Сайта чрез интерфейса на страницата на Сайта, достъпна в Интернет;
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на страницата на Сайта в Интернет.

 

(12) Ползвателятпотребител не може да се откаже от договора и да претендира връщане на платената от него сума за дигитални продукти, до които му е предоставен достъпуебинари, онлайн курсове, маратони и други дигитални продукти.

(12.1) Ползвателятпотребител може да се откаже по всяко време от абонаментния си план в писменна форма на info@desisunivers.com 

(12.1) Избраният и закупен абонамент за FACEYOGA GYM от Ползвателятпотребител се обновява автоматично да неговият отказ.
(13) Отправената от Доставчика чрез Сайта публична покана съгласно чл. 290, ал. 1 от ТЗ е валидна до изчерпване на количествата от съответната стока.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупкопродажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 1. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.

Чл. 7. (1) За да използва Сайта за сключване на договори за покупкопродажба на стоки/услуги, Ползвателят следва да въведе избрани от него адрес на електронна поща и парола за отдалечен достъп.
(2) Сайтът не предоставя възможност и за подаване на поръчки от Ползватели със статутнерегистриран клиент”, при което за Ползвателя не се генерират клиентски профил, име и парола.

(3) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в Сайта, съобразно посочената в него процедура.

(4) С попълване на данните си и натискане на бутонаЗапознах се с Политика за поверителност и Общите условия” (в рамките на процедурата по регистрация на клиентски профил ), Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(5) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на електронно писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(6) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

 1. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКОПРОДАЖБА

Чл. 8. Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупкопродажба относно предлаганите от Доставчика стоки/услуги в Сайта.

Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупкопродажба с Доставчика по следната процедура:
(1) Извършване на регистрация в Сайта и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в Сайта (поръчки от Ползватели с регистриран клиентски акаунт) .
(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на Сайта чрез идентифициране с адрес на електронна поща и парола;
(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки/услуги на Сайта и добавянето им към списък със стоки/услуги за покупка.
(4) Избор на стоки/услуги от списъка на стоки/услуги за покупка, за които да бъде сключен договор за покупкопродажба.
(5) Предоставяне на данни за извършване на доставката.
(6) Избор на способ за извършване на доставката, ако има такъв.
(7) Избор на способ за плащане на цената.
(8) Потвърждение на поръчката, което има правното значение на оферта от Ползвателя до Доставчика/Партньора.
(9) Приемане на офертата на Ползвателя чрез изрично електронно изявление на Доставчика, съдържащо номера на подадената от Ползвателя поръчка и съдържанието на поръчката. За избягване на съмнение, с приемането на настоящите Общи условия Ползвателите се съгласяват, че Доставчикът има право да откаже потвърждение на поръчката и доставката на съответната стока в следните случаи:
1. Съответните поръчани от Ползвателите стоки/услуги не са налични при Доставчика към момента на обработването на съответната поръчка от Доставчика или са били предназначени за доставка по порано обработени поръчки;
2. В резултат на грешка при въвеждането на информация на Сайта, технически проблем или неоторизирана намеса в информационната система на Доставчика, цената, по която е направена съответната поръчка е пониска от пазарните цени за стоки/услуги от същия или подобен вид с повече от 10 (десет) на сто и/или е в съществено несъответствие с обявените на Сайта общи параметри за намаления на стоки/услуги или за промоционални условия за продажба.

 1. СКЛЮЧВАНЕ, СЪДЪРЖАНИЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
  Чл. 10. (1) Договорът за покупкопродажба между Доставчика и Потребителя се счита сключен в момента, в който Доставчикът потвърди чрез електронно съобщение до Ползвателя поръчката на Ползвателя като посочи в потвърждението номера на поръчката и номера на товарителницата за изпращане на съответната стока на посочения от Ползвателя адрес, ако е наличен начин за доставка. Потвърждението на поръчката се изпраща на електронния адрес, посочен от Ползвателя при регистрацията му като клиент, респективнопри подаването на поръчката. Потвърждаването на поръчката чрез посочване на номера на товарителницата за изпращане на съответната стока има правното значение на приемане на офертата, отправена от Ползвателя съгласно чл. 290 от Търговския закон.
  (2) Сключените договори за покупкопродажба се съхраняват в базата данни на Доставчика. При поискване от Ползвателя Доставчикът предоставя сключения договор за покупкопродажба на посочения при регистрацията на Ползвателя електронен адрес. Конкретните параметри на всяка подадена до Доставчика поръчка за покупка са достъпни от клиентския акаунт на Ползвателя.
  (3) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупкопродажба на стоки/услугите, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки/услуги за покупка.
  (4) Доставчикът може да достави заедно и едновременно поръчаните с отделните договори за покупкопродажба стоки/услуги.
  (5) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки/услуги се упражняват отделно за всеки договор за покупкопродажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупкопродажба на другите стоки/услуги. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупкопродажба на определена стока не засяга договорите за покупкопродажба на другите стоки/услуги, доставени на потребителя.
  Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупкопродажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.
  Чл. 12. (1) Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупкопродажба наведнъж при извършване на поръчката на стоки/услугите (авансово) или при тяхната доставка.

(2) Авансовото плащане се извършва по банков път, по посочена в потвърждението на поръчката банкова сметка на Доставчика. Авансовото плащане може да бъде извършено и чрез банкова карта на Ползвателя.

(3) В случай че Ползвателят е избрал да заплати стоки/услугите при тяхното получаване, плащането се извършва в момента на доставката от куриерска фирмаСпидиАД и включва цената на стоката и (доколкото са приложими), транспортните разходи по чл. 5, ал. 9, т. 1 или т. 2 от настоящите Общи условия.

(4) Поръчаната стока може да бъде получена само от:
купувачасъответно индивидуализиран според данните от клиентския акаунт или съответната поръчка за покупка;
лице, овластено от купувача да получи стоката със самата поръчка;
лице, което е изрично овластено от купувача да получи стоката с надлежно писмено пълномощно;
лице, което изрично потвърди автентичността и идентичността на поръчаната стока и се съгласи да я заплати в брой от името на купувача.

(5) В случай че на посочения в поръчката адрес не бъде намерено лице по ал. 4 в срока за изпълнение на доставката или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави стоката, предмет на поръчката за покупка.

(6) В случай че Ползвателят потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и първата доставка.

(7) При приемането на стоката лицето по ал. 4 подписва документ, удостоверяващ получаването на доставката.
(8) Доставчикът не издава и не праща фактури за покупки или други плащания, свързани с покупки на стоки/услуги и/или услуги, предлагани от Партньорите, които имат задължението да правят това съгласно действащото българско законодателство.

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези Общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупкопродажба или при регистрацията в Сайта, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние (наричани подолуПолзвателипотребители”).

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателитепотребители по този член е актуална към момента на визуализацията й на Сайта преди сключването на договора за покупкопродажба.

Чл. 15. (1) Ползвателятпотребител се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупкопродажба на стоки/услуги и тяхната доставка.

(2) Ползвателятпотребител избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената на стоки/услугите преди или в момента на доставката им.

Чл. 16. (1) Ползвателятпотребител има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на:
1. сключване на договорапри договор за услуги, но не покъсно от 15 /петнадесет/ дневен срок преди датата на извършване на услугата. Ползвателятпотребител не може да се откаже от договора и да претендира връщане на платената от него цена при положение, че услугата е извършена и му е предоставена;
2. приемане на стоки от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителяпри договор за продажба, или:
а) когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;
б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната партида или част;
в) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на първата стока;
Към настоящите Общи условия, като Приложение 1, са приложени Стандартни указания за упражняване на правото на отказ, съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗЗП.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
за доставка на стоки/услуги, изработени съобразно изискванията на Ползвателяпотребител или по негова индивидуална поръчка;
за доставка на стоки/услуги, които поради своето естество не могат да бъдат върнати;
за доставка на аудиои видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;
за доставка на дигитални продукти;

(3) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, Ползвателятпотребител има право да се откаже от сключения договор в срок три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на Ползвателяпотребител в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.

(4) Когато Ползвателятпотребител иска да се откаже от договора от разстояние, той информира Доставчика за решението си преди изтичането на срока по ал. 1 на този член. За да упражни правото си на отказ, Ползвателятпотребител може да използва стандартен формуляр за отказ или да заяви недвусмислено писмено по друг начин решението си да се откаже от договора. Ползвателятпотребител е упражнил правото си на отказ от договора, ако е изпратил съобщение на Доставчика за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на срока по ал. 1.

(5) В случай че Ползвателятпотребител упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените суми не покъсно от 14 календарни дни, считано от датата, на която Ползвателятпотребител е упражнил правото си на отказ от сключения договор. При упражнено от Ползвателяпотребител право на отказ от договора се прилагат и следните правила:
1. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоки/услугите, когато Ползвателятпотребител изрично е избрал начин на доставяне на стоки/услугите, различен от найевтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.
2. Доставчикът има право да задържи плащането на сумите на Ползвателяпотребител по настоящата ал. 5, докато не получи стоки/услугите или докато Ползвателяпотребител не представи доказателство, че е изпратил стоки/услугите обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило порано.
3. Ползвателятпотребител трябва да изпрати или предаде стоки/услугите обратно на Доставчика или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не покъсно от 14 дни, считано от датата, на която Ползвателятпотребител е съобщил на Доставчика за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако Ползвателятпотребител изпрати или предаде стоки/услугите обратно на Доставчика преди изтичането на 14-дневния срок.
4. При упражнено право на отказ от договора Ползвателятпотребител заплаща само преките разходи за връщането на стоки/услугите.

(6) Ползвателятпотребител се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки/услуги, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 5.

(7) При несъответствие на стоката с договора за продажба Ползвателятпотребител има право да предяви рекламация, като поиска от Доставчика да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.

чл. 16а. Възстановяването на сума при отказ от договора от Доставчика, съгласно чл. 16 се осъществява по следния начин:

 1. 100%  от стойността на продукта се възстановява по банков път, ако отказът е упражнен 2 седмици преди датата на провеждане на събитието по надлежния ред , с изкл. на случаите, посочени в чл. 16, ал.2 от Общите условия
 2. 50% от стойността на продукта се възстановява по банков път, ако отказът е упражнен 1 седмица преди датата на провеждане на събитието по надлежния ред , с изкл. на случаите, посочени в чл. 16, ал.2 от Общите условия
 3. Суми не се възстановяват, ако отказът е упражнен 2 дни преди датата на събитието.
 4. В останалите случаи се прилагат разпоредбите на чл. 16

Чл. 17. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с Ползвателяпотребител чрез Сайта.

(2) В случай че Ползвателятпотребител и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоки/услугите е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката чрез Сайта.
(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки/услуги, той е длъжен да уведоми за това Ползвателяпотребител и да възстанови платените от него суми в срок до 14 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.
(4) В случаите по ал. 3 на този член Доставчикът може да достави на Ползвателяпотребител стоки/услуги или услуги със същото качество и цена, когато тази възможност е била изрично предвидена преди сключването на договора или в самия договор. В този случай той уведомява потребителя по ясен и разбираем начин за промяната в изпълнението на договора.
(5) Когато при условията на ал. 4 Доставчикът изпълни друго вместо дължимото и Ползвателятпотребител упражни правото си на отказ от сключения договор, разходите по връщането на стоки/услугите са за сметка на Доставчика, за което той уведомява Ползвателяпотребител.

VIII. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 18 Всички продавани в електронния магазин стоки/услуги са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, съгласно ЗЗП.
По отношение на стоки/услугите, продавани и доставяни от Партьорите, чрез Сайта, Ползвателятпотребител следва да получи при доставката на всяка стока, която има гаранция, гаранционен сертификат с всички детайли на сервизния център, който осигурява поправката в гаранционния срок. Гаранцията на стоки/услугите, които са закупени от Партньорите през Сайта, е осигурена от оторизирания сервиз, който е обозначен от Партньора. Партньорите са единствено и самостоятелно отговорни за наличието на посочените на Сайта характеристики на стоки/услугите и/или услугите и на законово изискваната документация и, която следва да придружава купените от тях стоки/услуги, както и за осигуряването на гаранционен сервиз.

Чл. 19 Гаранционното обслужване не включва и не се отнася до:
1. Продукт, който е използван, без да са спазени указанията от инструкцията за употреба.
2. Продукт, за който се установи, че е използван не по предназначение.
3. Повърхностни наранявания по време на експлоатация на продукта при пренасяне, транспорт и съхранение.
4. Повреда, възникнала вследствие на небрежна експлоатация, съхранение в неподходяща среда или употреба за цели, различни от предназначението на продукта.
5. Отстраняване на дефекти, получени в резултат на въздействие на външни силиприродни бедствия, слънчево греене, счупвания след удар с твърд предмет или катастрофа, промишлени изпарения, агресивни миещи препарати и др. подобни.
6. Продукт, който е ремонтиран в неоторизирани от производителя сервизи или от други лица (ако е приложимо).

 1. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 20. (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не покъсно от 45 дни.

Чл. 21. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

(3) Достъпът до дигитални продукти – уебинари, онлайн курсове, аудиои видеозаписи и др. е със срок 3 месеца от датата на сключване на договора и 3 месецаза маратони, освен ако в програмата не е упоменато другоСлед този срок Доставчикът не носи отговорност и няма задължение да осигурява достъп до дигиталните продукти.

Чл. 22. Доставчикът не поема задължение да осигури сервиз за стоката.

Чл. 23. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата за търговската продажба, определени в Търговския закон.

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 24. (1) Доставчикът защитава личните данни на Ползвателите, станали известни при попълване на електронната форма за подаване на поръчка за покупка. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Доставчикът може да използва личните данни на Ползвателите единствено и само за целите, предвидени в договораприемане и изпълнение на поръчки и връзка с Ползвателите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Доставчикът гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен при наличието на изрично писмено съгласие на Ползвателя или, ако информацията се изисква от компетентен държавен орган в рамките на правомощията му по закон.
(2) Потребителският акаунт на конкретен Ползвател може да бъде изтрит от базата данни заедно с прилежащата към него информация по всяко време при желание от страна на Ползвателя.
(3) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
(4) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
(5) Доставчикът има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това. Несъгласието на Ползвателя може да бъде изразено по всяко време.
(6) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки/услуги, докато е налице регистрация на Ползвателя в електронния магазин на Доставчика.
(7) С приемането на настоящите Общи условия Ползвателят изразява изрично съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 1 и ал. 4 от Закона за електронната търговия да получава търговски съобщения по ал. 6 на този член.
(8) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Ползвателя при използването на електронния магазин на Доставчика.

Чл. 25. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своята парола за достъп, Сайтът предоставя възможност за генериране на нова парола и за промяна на забравената парола . 

 1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 26. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на Сайта.
(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:
A. след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или
B. след публикуването им на сайта на Доставчика и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля.
C. с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 27. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https://desisunivers.com/obsthi-usloviya/ заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 28. Настоящите общи условия и договора между Ползвателя и Доставчика се прекратяват в следните случаи:
при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в Сайта. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупкопродажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 29. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва Сайта в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XIII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 30. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 30а. (1) Клиент, закупил участие в уебинар, онлайн курс и/или маратон (през различна платформа), няма право да споделя по какъвто и да е начин предоставените му от организатора линкове, във връзка със закупените от него дигитални продукти (уебинари, онлайн курсове, маратони) на трети лица, в противен случай дължи заплащането на десеткратния размер на таксата за участие.

(2) Организаторът има право да отстранява от участие в уебинар, онлайн курс и/или маратон (през различна платформа),  всеки клиент закупил дигитални продукти (уебинари, онлайн курсове, маратони) , който нарушава забраната за споделяне на линковете с трети лица, като в този случай, заплатената от клиента такса не се възстановява, а организаторът има право освен на десеткратния размер на таксата за участие, да търси и  обезщетение за претърпените от него вреди и пропуснати ползи

(3) Клиентът декларира, че е запознат с ограничението за неразпространение на предоставените му от организатора линкове и се задължава да го спазва, както и че, съдържанието в тях е обект на авторско право и подлежи на защита по силата на Закона за авторското право и сродните му права.

(4) Клиентът е запознат, че за деклариране на неверни данни носи наказателна отговорност по НК.

Чл. 31. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 32. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.
(2) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което Сайтът не е достъпен поради непреодолима сила.
(3) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в Сайта, включително и за увреждане на здравословното състояние на Ползвателите в резултат на подобни коментари, мнения или публикации.

Чл. 33. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.
(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупкопродажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателят.

XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 34. (1) Ползвателят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.
(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 35. За нуждите на настоящите Общи условия, предоставените от Доставчика услуги са семинари, онлайн курсове, обучения, консултации, маратони, уебинари, организиране на събития.

Чл. 36. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 37. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 38. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 39. Настоящите общи условия са последно изменени на 01.02.2022 г.

Общи условия за използване на услуги за електронни разплащания през Интернет страницата на www.desisunivers.com

Настоящите Общи условия на www.desisunivers.com регламентират условията за предоставяне на услугата Директно плащане през Интернет страницата на „ www.desisunivers.com.“.
Услугата е достъпна за всички Потребители, като им дава възможност за извършване на онлайн плащания на следните услуги: Онлайн курсове и обучения
Чрез услугата Директно плащане на Интернет страницата, www.natalia.bg.“предоставя на своите Потребители възможност за извършване на онлайн плащания на дължими суми и такси, посредством банкови карти с логото на VISA INTERNATIONAL, MasterCard INTERNATIONAL, Maestro.
Директните плащания с карти се извършват през системата на Stripe.
В случай че Потребителят е регистриран от банката – издател на картата като картодържател в схемите за автентикация на международните картови организации – Verified by VISA и MasterCard SecureCode. Потребителят следва да въведе допълнителна парола за автентикация. Потребителят предоставя картови данни и данни за автентикация единствено на страницата за онлайн картови разплащания на страницата на системата Stripe и „ www.desisunivers.com “ няма достъп до съдържанието на поверителни данни, които се обменят между картодържателя, Stripe и банката. Валутата на плащанията с банкова карта датски крони (DKK). Ако валутата на картодържателя се различава от валутата на плащането, сумата на плащането ще бъде изчислена по съответния за деня валутен курс на банката, издала картата. Всички картодържатели на банкови карти, извършващи Директно плащане през Интернет страницата на „ www.desisunivers.com “, са обект на проверка и оторизиране от банката – издател на картата. Ако банката – издател на картата откаже плащане или по някаква причина не разреши плащане, картодържателят бива уведомен за това незабавно.
„ www.desisunivers.com “ не носи отговорност за грешки при Директно плащане поради некоректно попълнени от Потребителя данни. Банката – издател на картата може да начислява такса за всяка операция с карта. Допълнителна информация може да се получи от банката – издател на картата. За всяко успешно приключено Директно плащане Потребителят получава съобщение с детайли за плащането на е-майл адреса, записан в профила на Потребителя в системата на „ www.desisunivers.com “. Детайли за всички извършени Директни плащания се запазват в системата на Оператора и могат да бъдат предоставени на Потребителя или трети лица при поискване.
В случай на оспорване на Директно плащане потребителяткартодържател следва да се обърне към банкатаиздател на банковата карта, като „ www.desisunivers.com “ се ангажира да съдейства за разрешаване на случая на оспорено плащане. При установяване, че оспорването е основателно, сумата на основателно оспореното плащане се възстановява от банката, обслужваща извършването на онлайн плащания в Интернет, по картовата сметка на Потребителя или при възможност, се отменя извършеното плащане. „www.natalia.bg“ си запазва правото да допълва или променя настоящите Общи условия, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на Интернет страницата www.natalia.bg Потребителят може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока, като използва по свой избор един следните способи:

 • Visa Card
 • Master Card
 • Банков превод
 • Плащане на каса. Валутата на плащанията с банкова карта е български левове (BGN).

С приемането на настоящите общи условия Потребителят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща на „ www.desisunivers.com “ цялата дължима такса за съответната услуга чрез сайта. „ www.desisunivers.com “се ангажира да предоставя само услугите представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта включително, цени на услугите е валидна единствено и само към момента на представянето и, като „ www.desisunivers.com “ си запазва правото повсяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, такси, срокове и т.н, за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на „ www.desisunivers.com “преди извършването услуги. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от страна на „ www.desisunivers.com “, то следва да бъде дадено, в противен случай независимо от потвърждаване на услугата същата ще бъде считана за невалидна. „ www.desisunivers.com “ не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен емейл адрес. Задължение на ползвателя е да опазва конфиденциалността на предоставените му от „ www.desisunivers.com “ временни или входящи кодове.

Приложение 1 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До ………………………

/името на търговеца/

……………………………………………………………………..

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

…………………………………………………. /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

………………………………………………………………………../Име на потребителя/

Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

……………….                                                                             …………………………….

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния найевтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

14-дневният срок започва да тече от датата на:

 • сключване на договорапри договор за услуги;

В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.

Shopping Cart